hearder.png
stin.jpg

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo a název výzvy: 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

Název projektu: Šablony II v MŠ Petřvald
 
Registrační číslo projektu dle: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010086
 
Příjemce dotace: Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace
 
Anotace výzvy: Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.
Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.
 
Tato výzva (č. 02_18_063) je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy.
 
 
Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.
 
 
 Realizace projektu:
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 01.01.2019
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2020
Doba trvání (v měsících): 24

 Bližší informace o projektu na stránkách www.msmt.cz