Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MŠ Petřvald
rozšířené vyhledávání

Pro rodiče

Logopedie a vývoj řeči

Nemluví-li vaše dítě včas a správně, případně nemluví-li vůbec, je třeba vyhledat příslušného odborníka - nejprve dětského lékaře, který doporučí další odbornou péči u klinického logopeda.

Nejčastější chybou pedagogických pracovníků a rodičů bývá neznalost a nezkušenost v posuzování poruch vývoje řeči a amatérské pokusy o jejich nápravu. Tím často dochází k pozdnímu zahájení kvalitní logopedické péče, k prodlužování doby úpravy řeči a mnohdy i ke zbytečným odkladům školní docházky.

Navštivte proto internetové stránky Asociace klinických logopedů České republiky, aby jste se dozvěděli více informací o problému, které možná trápí Vaše dítě.

Zdroj: Asociace klinických logopedů České republiky www.klinickalogopedie.cz

MŠMT - Dotazy a odpovědí k předškolnímu vzdělávání

Stanoviska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k nejčastějším dotazům o hledně předškolního vzdělavaní v mateřských školách, naleznete na stránkách www.msmt.cz.

Doporučení MŠMT k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z MŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) připravilo pro mateřské školy doporučení k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu. Cílem je formulovat vhodné řešení této krizové situace, které by bylo jak v souladu s právními předpisy, tak co nejméně stresující pro dítě.

Mateřská škola je podle § 29 odst. 2 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 5 odst. 1 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dítěte. Pedagogický pracovník tím odpovídá za bezpečnost a zdraví dítěte do doby, kdy jej předá zákonnému zástupci nebo jím písemně pověřené osobě. Odpovědnost mateřské školy proto nekončí s koncem pracovní doby pedagogického pracovníka nebo provozní doby mateřské školy. Případná ustanovení školního řádu školy o povinnosti osobního převzetí dítěte zákonným zástupcem nebo pověřenou osobou do konce provozní doby tím nejsou dotčena.

Zákonný zástupce má zákonnou povinnost si dítě vyzvednout v určené době, což vyplývá z § 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Pokud tak neučiní, pedagogický pracovník jej telefonicky kontaktuje. Délka provozní doby mateřské školy je stanovena ve školním řádu. Povinností ředitele mateřské školy je informovat zákonné zástupce dětí o vydání školního řádu a o jeho obsahu 3. Tím je zajištěna dostatečná informovanost zákonného zástupce ze strany mateřské školy o respektování provozu a délky provozní doby. Ve školním řádu je vhodné uvést i postup mateřské školy v případě, že dítě nebude vyzvednuto včas.

Pokud ve smyslu § 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. zákonný zástupce písemně pověří k vyzvednutí jinou osobu (pro případ nedostupnosti zákonného zástupce) a uvede na ní


1 § 29 odst. 2 školského zákona: Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících.

2 § 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb.: Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

3 § 30 odst. 1: Ředitel školy vydá školní řád; ředitel školského zařízení vnitřní řád. Školní řád a vnitřní řád upravuje b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení, c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

§ 30 odst. 3: Školní řád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a studenty školy nebo školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků.

telefonický kontakt), pedagogický pracovník kontaktuje tuto osobu v případě, že zákonný zástupce není v daném okamžiku dostupný na žádném poskytnutém kontaktu.

V případě, že není dostupný zákonný zástupce ani pověřená osoba, je pedagogický pracovník ve smyslu § 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. povinen dále vykonávat dohled nad dítětem, což v praxi znamená zůstat s ním v mateřské škole. Na straně pedagogického pracovníka se tak (v závislosti na konkrétní situaci) bude jednat o přespočetné hodiny nad stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti.

Pedagogický pracovník je povinen se dále průběžně pokoušet kontaktovat zákonné zástupce, případně písemně pověřené osoby. Pokud se pedagogickému pracovníkovi nepodaří kontaktovat žádnou výše uvedenou osobu, je oprávněn kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD). Pro získání kontaktu na osobu, která má ze strany OSPOD pohotovostní službu, může pedagogický pracovník kontaktovat příslušný obecní úřad nebo Policii ČR, případně Městskou policii, pokud v obci působí. Ve spolupráci s policií zajistí předání dítěte pracovníkovi OSPOD 4. Obecní úřad má dle ustanovení § 15 odst. 1 5 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, povinnost zajistit neodkladnou péči dítěti, které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku. V tomto případě je vždy nutné, aby pedagogický pracovník velmi uvážlivě posoudil využití tohoto prostředku s ohledem na psychiku dítěte, a aby jeho jednání bylo klidné a ve vztahu k dítěti vstřícné, uklidňující a podporující.

Pedagogický pracovník není oprávněn svévolně opustit s dítětem prostory mateřské školy a dítě předat v místě jeho bydliště nebo jiné osobě, než zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Nepřípustné je i zajištění péče o dítě v bydlišti pedagogického pracovníka.

Zaměstnavatel uhradí zaměstnanci plat (příp. mzdu) a příplatek za přespočetné hodiny nad stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti a má regresní nárok vůči zákonnému zástupci. Zákonný zástupce má ve smyslu § 2910 6 občanského zákoníku povinnost k náhradě škody. Škoda se podle § 2951 7 občanského zákoníku hradí v penězích a podle § 29528


4 Dítě nemá být předáváno policii (srv. čl. 3 odst. 1 a čl. 20 Úmluvy o právech dítěte – policejní stanice těžko může být považována za vhodné zařízení).

5 § 15 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb.: Ocitne-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, zejména v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich hospitalizace, je obecní úřad povinen zajistit takovému dítěti neodkladnou péči; při zajištění této péče zpravidla dá přednost příbuznému dítěte. O uvedeném opatření obecní úřad neprodleně uvědomí obecní úřad obce s rozšířenou působností.

6 § 2910 občanského zákoníku: Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva.

7 § 2951 občanského zákoníku: Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.

8 § 2952 občanského zákoníku: Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Záleží-li skutečná škoda ve vzniku dluhu, má poškozený právo, aby ho škůdce dluhu zprostil nebo mu poskytl náhradu.

občanského zákoníku se hradí skutečná škoda. Zákonný zástupce tak nahradí nejen mzdové prostředky, ale i případné další náklady. Paragraf 2911 9 občanského zákoníku presumuje nedbalostní porušení, zákonný zástupce se povinnosti zprostí, prokáže-li, že nejednal zaviněně (§ 2910 občanského zákoníku).

Pokud dojde k pozdnímu převzetí dítěte po ukončení provozní doby, má mateřská škola povinnost informovat zákonné zástupce o tom, že se jedná o narušení provozu mateřské školy. V případě, že dojde k opakovanému narušení provozu mateřské školy, může ředitel po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu § 35 odst. 1 písmene b) 10 školského zákona.


9 § 2911 občanského zákoníku: Způsobí-li škůdce poškozenému škodu porušením zákonné povinnosti, má se za to, že škodu zavinil z nedbalosti.

10 § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona: Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy.

č.j. MSMT-36418/2015
V Praze dne 8.12.2015

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a telovýchový www.msmt.cz

Nástup dítěte do mateřské školy

Z vývojového hlediska, je považován za nejideálnější věk nástupu dítěte do mateřské školy třetí rok jeho život, ale i to je individuální. O jeho nástupu do mateřské školy by se mělo uvažovat v době, kdy dítě začíná vyhledávat nové podněty, činnosti, ale také nové kamarády. Jak dlouho se však dítě bude přizpůsobovat novým podmínkám, a jak bude toto období adaptace probíhat, je u každého dítěte různé.

Proto doporučujeme následující kroky k postupné adaptaci.

Příprava na pobyt v mateřské škole - na tento důležitý krok se připravujte společně s dítětem (např. společně nakupujte nové tepláky, bačkůrky, pyžamo). Nechte dítě vybrat jednu ze svých oblíbených hraček / plyšáků, kterou si vezme jako doprovod do mateřské školy.

Odloučení od rodiny - je většinou největším problémem, se kterým se musí téměř každé nové dítě vyrovnat. I toto odloučení lze však trénovat (např. pobytem u prarodičů, tety, dobré kamarádky). Čím více pozitivních zážitků s tímto krátkým odloučením bude dítě mít, tím lépe se vyrovná s tím, že po odloučení přichází opět shledání.

Adaptace na nové prostředí a kolektiv - dítě se začleňuje do nové skupiny dětí, které nezná. Aby se dítě nebálo nových kolektivů, využívejte co nejvíce příležitosti chodit se svým dítětem mezi ostatní děti. Vhodné je navštěvovat např. plavání či společná cvičení maminek s dětmi, ale i dětská hřiště.

Ranní loučení - do mateřské školy choďte vždy včas, aby převlékání do třídy proběhlo v klidu, bez emocí a neustálého napomínání, že Vás dítě zdržuje. Vysvětlete mu, kdy a kdo si ho ten den vyzvedne. Před vstupem do třídy upozorněte dítě na přivítání s ostatními dětmi a paní učitelkou. Loučení ve třídě již NEPROTAHUJTE! Věřte tomu, že naprostá většina dětí, a to i těch, které vypadají, že se pláčem zalknou, se uklidní hned, jak se za Vámi zavřou dveře. Když to bude vážnější, paní učitelky Vás o tom budou jistě informovat. Prosím, dejte na jejich rady.

Pravidelná docházka – je pro dítě velmi důležitá. Narušení tohoto stereotypu bývá pro každé dítě velmi psychicky náročné. Školka jednou týdně nemá smysl. Pokud si dítě zvykne, že do mateřské školy chodí od pondělí do pátku a o víkendu je doma, nelze ho jen tak bezdůvodně z tohoto koloběhu vytrhnout. Pouze mu to škodí.

Sebeobsluha - dítěti ulehčíte pobyt v MŠ, pokud ho povedete k jeho samostatnosti a postupnému zvládání jeho sebeobsluhy. Podporujte u dětí potřebné dovednosti sebeobsluhy (při toaletě, hygieně, stravování, oblékání a obouvání). Dávejte jim volnější věci, se kterými bude lehčí manipulace (úzká pyžama a trička pouze podporují jejich pláč). Poukazujte na věci, které mají na sobě. Snáze si je pak zapamatují. Pomáhejte dětem s oblékáním pouze jednoduchými pokyny- např. „Sundej si tepláčky. Ukliď si boty.“ Ukazujte mu, kam jeho věci v šatně ukládáte. Pokud to zvládne, nechte jej, aby si své věci uložilo samo. Samostatnost platí i při stolování. nekrmte dítě, dítě učte u jídla sedět u stolu, učte ho jíst lžící, popř. pokud je hodně šikovné, tak už i příborem – nebojte se nepořádku, který vás asi ze začátku nemine, nedávejte mu pít z dudlíku nebo dětského hrnečku  s „násoskou“.

Pobyt venku -  omezte vození dětí v kočárcích, či v autech. Snažte se seznámit děti se samostatným pohybem v přírodním prostředí, choďte na procházky, aby si dítě na tuto činnost zvyklo.

Odpočinek - učte děti po hlavním jídle odpočívat, dopolední pobyt v mateřské škole je pro děti opravdu náročný. Děti jsou unavené, proto potřebují regenerovat a nabýt síly. Zklidnit nervovou soustavu  potřebují především i děti s ADHD, či děti hyperaktivní.

Rozhovory o dění v mateřské škole - ptejte se svých dětí, co v průběhu dne prožilo, s čím si hrálo, jaké má kamarády, co jedlo…. Je to důležité pro upevnění vztahu k mateřské škole, ale také k prohloubení vztahu mezi Vámi a dítětem.  Dítě má samo radost z toho, že svůj pobyt v mateřské škole zvládá a je za to také chváleno.

Nevyhrožovat - Dítě by nemělo vnímat mateřskou školu negativně, aby si nevytvářelo zbytečnou bariéru. O mateřské škole doma mluvte hezky. „Nestrašte“ své dítě námi (např. „počkej, až budeš ve školce…..!“). Dítě by se mohlo bát zbytečně už předem. Ujistěte dítě, že u nás není „odloženo“, ale že mu tady bude dobře.

Někdy se stane, že dítě začne chodit do školky bez problémů. To ale ještě neznamená, že nemůže přijít plačtivé období. Často se totiž stává, že tyto děti začnou bezdůvodně – třeba po týdnu, nebo i měsíci plakat a odmítat školku, aniž by jim někdo ublížil, či se stalo něco zlomového. Prostě najednou přijde stesk, který však časem odejde zrovna tak nečekaně, jako přišel.

Stává se taky, že při vší naší snaze, je dítě tak fixované na své rodině, že se přechod k osamostatnění  zdá, jako nepřekonatelný problém. Nezoufejte, chce to prostě jen vydržet, nevysílat na své uplakané dítě smutné pohledy (tím vše jen zhoršíte), ale jen krátce vysvětlete, že musíte do práce a ono do školky a že až bude víkend, vše si vynahradíte.

Co budou děti v mateřské škole potřebovat

 • přezůvky - uzavřené papučky, ne „nazouváky“
 • pohodlné věci na převlečení do třídy
 • náhradní oblečení - spodní prádlo, tričko, punčocháče (mohu se polít při svačině, postříkat vodou v umývárně a stát se mi mohou i jiné nehody)
 • oblečení a obuv na pobyt venku, které mohu ušpinit nebo odřít. (z hygienických důvodů se děti denně převlékají, nemohou být v jednom oblečení ve třídě i na vycházce, takže převlečení 2x)
 • pyžamo a třeba i svého oblíbeného plyšáka
 • kartáček na zuby.

Co by mělo tříleté dítě při nástupu do mateřské školy zvládnout

 • používat toaletu (naučte dítě říci si, když potřebuje na WC) vždy spláchnout!!!, s utřením pomůžeme
 • umývat si ruce mýdlem, utírat do ručníku, ovládat kohoutek
 • vyčistit si zoubky
 • umět se vysmrkat, utřít si nos, používat papírové kapesníky
 • aktivně hlásit své potřeby!
 • nepoužívat v MŠ dudlík ani při usínání!
 • umět ukusovat z ½ krajíčku chleba včetně kůrky
 • samo se najíst lžící, pít ze skleničky
 • dítě by mělo být zvyklé na pestrou stravu (zelenina, ovoce, maso, přílohy)
 • mělo by zvládat delší chůzi
 • umět být chvíli sám bez svých blízkých
 • přizpůsobit se novým podmínkám – pobytu ve větším kolektivu, v novém prostředí, déletrvajícímu odloučení od rodiny, pobytu v rušném prostředí
 • umět vyjádřit své přání a potřeby (poprosit, poděkovat, pozdravit…)
 • umět ukládat hračky a pracovní pomůcky na místo, které je k tomu určeno
 • reagovat na pokyny dospělého a reagovat na své jméno !
 • respektovat dohodnutá pravidla v kolektivu
 • poznat si svoje oblečení, pyžamko, boty, papučky (vše prosím určitě podepište, děkujeme)
 • poznat si svoji značku, kterou bude označena skříňka, botník, místo na ručník a hřebínek
 • umět chodit do schodů i ze schodů, přidržovat se zábradlí orientovat se v jednoduchých pokynech, v krátkém vyprávění
 • obouvat a zouvat boty, bačkory - s tkaničkami pomůže paní učitelka
 • oblékat a svlékat oblečení, zvládnout knoflíky, zip - paní učitelka pomůže, ale dítě by se mělo snažit
 • umožněte dětem zažívat pocit úspěchu (že už také umí něco samo)

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

 1. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
 2. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.
 3.  Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.
 4. Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
 5. Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí
  1. individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
  2. vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a,
  3. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.
 6. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle odstavce 5 písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

§ 34a Zákon č. 561/2004 Sb. - Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Kdy a jak lze požádat o odklad povinné školní docházky?

„Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku. I v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole.

O odložení povinné školní docházky může požádat již při zápisu. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. „

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz


nahoru